Menu
Obec Hořovičky
Hořovičky

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Hořovičky

Obec Hořovičky vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)
1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou vzájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61)
1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek - zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Hořovičky 111
270 04 Hořovičky
Telefon: +420313594283
E-mail: horovicky@iol.cz
pověřenec GDPR: martin.dosek@igalileo.cz
WWW: horovicky.cz
ID Datové schránky: a2tanqy
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Hořovičky 111
  270 04 Hořovičky
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hořovičky 111
  270 04 Hořovičky
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  úterýzavřeno
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:0015:00 – 17:00místostarosta
  čtvrtekzavřeno
  pátekzavřeno
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: a2tanqy
540589389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00243728
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – osobně v kanceláři úřadu
 • písemně – poštou: na adresu OÚ Hořovičky, PSČ 270 04, Hořesedly č.p. 111
 • e-mailem: horovicky@iol.cz 
 • elektronickým podáním: horovicky@iol.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 313594283
 • datová schránka: a2tanqy


 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Na adresu OÚ Hořovičky: Hořovičky 111, 270 04 Hořesedly
tel: 313 594 283, 724 185 287, 725587410
e-mail: horovicky@iol.cz 
ISDS: a2tanqy

 

Podatelna

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky

        Sbírka právních předpisů     

        
  Obecně závazné vyhlášky:

  číslo 2/1999 - zajištění zimní údržby komunikací

  číslo 1/2001 - nakládání s komunálním a stavebním odpadem

  číslo 2/2001 - určení místího poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

  číslo 1/2002 - o místích poplatcích

  číslo 1/2003 - určení místího poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

  číslo 2/2003 - o místních poplatcích

  číslo 1/2004 - určení místního poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

  přesné znění všech vyhlášek v oddělení " vyhlášky obce"

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  obec Hořovičky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

  Sbírka právních předpisů

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106 platný od 14.12.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 173.73 kB

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro obec Hořovičky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,22 kB
Staženo: 71×
Vloženo: 3. 1. 2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 obce Hořovičky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,99 kB
Staženo: 86×
Vloženo: 3. 1. 2024

1/2022 Žádost  žadatele ze dne 6.1.2022 týkající se odebírání el.energie:

Odpověď  dne 6.1.2022

Vyřízení informace zde: Info 1-2022.pdf (346.85 kB)

 

2/2022Žádost žadatele ze dne 18.2.2022 týkající se usnesení OZ, kácení dřevin Vrbice:

Odpověď dne 24.2.2022

Vyřízení informace zde: Info 2-2022.pdf (4.57 MB)

 

 

 

4/2022 Žádost žadatele ze dne 9.3.2022 týkající se kopie zápisů zastupitelstva obce od roku 2018 do současnosti, kopie usnesení zastupitelstva obce od roku 2018 do současnosti, kopie všech nájemních a pachtovních smluv k lesům a lesním pozemků.

Odpověď dne 25.3.2022

Výše uvedené rozsáhlé informace byly žadateli poskytnuty. 

 

5/2022 Žádost žadatele ze dne 13.4.2022 týkající se informace k svévolnému zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce Ruska a jeho představitetelů ze strany státního zastupitelství. 

Odpověď dne 19.4.2022

Vyřízení informace zde: Info-5-2022.pdf (704.11 kB)

 

6/2022 Žádost žadatele ze dne 16.4.2022 týkající se informací ohledně probíhajících bojů na Ukrajině a manipulace s veřejným míněním Českých občanů, včetně informování ze strany ČT. 

Odpověď dne 21.4.2022

Vyřízení informace zde: Info 6-2022.pdf (670.79 kB)

 

7/2022 Žádost žadatele ze dne 19.4.2022 týkající se poskytnutí informace ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.

Odpověď dne 21.4.2022

Vyřízení informace zde: Info 7-2022.pdf (673.55 kB)


1/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 21.9.2023 Odpověď (134.77 kB)

2/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 25.9.2023 Odpověď (220.54 kB)

4/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 5.10.2023 Odpověď (126.82 kB)

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 5.10.2023 Příloha (3.5 MB)

5/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Odpověď (131.61 kB)

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Příloha (5.87 MB)

6/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Odpověď (131.35 kB)

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Příloha (5.32 MB)

3/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 25.9.2023 Odpověď (117.68 kB)

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 25.9. 2023 je z důvodu obsáhlosti dokumentu uložena u Obecního úřadu                    Hořovičky k případnému nahlédnutí.

7/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 30.10.2023 Odpověď (224.29 kB)

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 30.10.2023 Příloha (9.85 MB)

10/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 10.11.2023

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 10.11.2023 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 2.58 MB

11/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 12.11.2023Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 184.79 kB

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 12.11.2023 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 19.79 MB

12/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 28.10.2023Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 127.85 kB

                 Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 28.10. 2023 - příloha je z důvodu rozsáhlosti,

                 tedy velikosti souboru k nahlédnutí na obecním úřadě.

13/2023  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 15.12.2023 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 175.97 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 15.12.2023  Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 2.81 MB

14/2023  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 26.12.2023 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 131.09 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 26.12.2023 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 8.18 MB

15/2023  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 26.12.2023 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 127.54 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 26.12.2023 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 3.98 MB


1/2024   Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 9.1.2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 131.69 kB

               Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 9.1.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 6.84 MB

2/2024   Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 9.1.2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 127.95 kB

               Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 9.1.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 759.21 kB

3/2024  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 26.1. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 135.26 kB

4/2024 Poskytnutí informací na žádost z 12.12.2024 po zaplacení požadované úhrady:

             Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 12.12.2024 Příloha č. 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 7.85 MB Příloha č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 11.19 MB Příloha č. 3 Typ: PDF dokument, Velikost: 12.43 MB  Příloha č. 4 Typ: PDF dokument, Velikost: 11.79 MB

5/2024  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 8.2. 2024 Odpověď s rozhodnutím Typ: PDF dokument, Velikost: 141.06 kB

              Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 8.2.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 388.04 kB

6/2024  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 17.3. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 149.56 kB

             Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 17.3.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 289.83 kB

7/2024  Druhá odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 17.3. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 148.96 kB

              Příloha č.1 k žádosti dle zákona 106 ze dne 17.3.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 3.98 MB

              Příloha č.2 k žádosti dle zákona 106 ze dne 17.3.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 5.95 MB

8/2024  Třetí odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 17.3. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 149.28 kB

              Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 17.3.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 833.03 kB

9/2024  Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 5.4. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 133.75 kB

              Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 5.4.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 6.43 MB

16/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 2.5. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 137.52 kB

              Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 2.5.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 655.85 kB

11/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 29.4. 2024 a následného doplnění ze dne                     4.5. Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 132.85 kB

               Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 29.4. 2024 a následného doplnění ze dne                         4.5.2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 263.03 kB

12/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 29.4. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 134.92 kB

                Přílohy k žádosti dle zákona 106 ze dne 29.4. 2024 Přílohy Typ: PDF dokument, Velikost: 10.58 MB

14/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 1.5. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 135.67 kB

24-1/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 145.76 kB

22/2024 Odpověďč.2 na žádost dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 130.92 kB

                Příloha ke 2 žádosti dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 783.25 kB

23/2024 Odpověďč.3 na žádost dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 131.79 kB

                Příloha ke 3 žádosti dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 2.79 MB

24-2/2024 Odpověďč.4 na žádost dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 145.52 kB

               Příloha ke 4 žádosti dle zákona 106 ze dne 16.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 1.8 MB

25/2024 Odpověďč.1 na žádost dle zákona 106 ze dne 24.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 138.1 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 24.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 3.36 MB

26/2024 Odpověďč.2 na žádost dle zákona 106 ze dne 24.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 138.83 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 24.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 3.5 MB

35/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 27.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 135.01 kB

27/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 129.12 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 840.2 kB 

28/2024 Odpověď na žádost č. 2  dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 129.09 kB

                Příloha k žádosti č. 2 dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 828.96 kB

29/2024 Odpověď na žádost č. 3  dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 128.58 kB

                Příloha k žádosti č. 3 dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 8.45 MB

30/2024 Odpověď na žádost č. 4  dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 129.08 kB

                Příloha k žádosti č. 4 dle zákona 106 ze dne 25.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 8.06 MB

36/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 27.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 133.45 kB

37/2024 Odpověď na žádost č. 2 dle zákona 106 ze dne 27.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 133.09 kB

                Příloha k žádosti č. 2 dle zákona 106 ze dne 27.6. 2024  Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 3.88 MB

38/2024 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 171.09 kB

                Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 4.08 MB

39/2024 Odpověď na žádost č. 2 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 129.73 kB

                Příloha k žádosti č. 2 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 5.68 MB

40/2024 Částečná odpověď na žádost č. 3 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 139.32 kB

               Příloha k žádosti č. 3 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 247.06 kB

41/2024 Odpověď na žádost č. 4 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 131.1 kB

               Příloha k žádosti č. 4 dle zákona 106 ze dne 30.6. 2024 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 1.51 MB

 

                

 

                   

 

 

 

               

 

 

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce.

Současně však doporučujeme:
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Ohlášení drobné stavby

ohlaseni_drobne_stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,53 kB
Staženo: 932×
Vloženo: 26. 7. 2017

Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení

ohlaseni_informacniho_reklamniho_a_propagacniho_zarizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,33 kB
Staženo: 896×
Vloženo: 26. 7. 2017

Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací

ohlaseni_stavebnich_uprav_a_udrzovacich_praci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,86 kB
Staženo: 812×
Vloženo: 26. 7. 2017

Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje zneči...

oznameni_udaju_pro_stanoveni_rocniho_poplatku_za_male_zdroje_znecisteni_ovzdusi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,16 kB
Staženo: 786×
Vloženo: 26. 7. 2017

Podnájemní smlouva

podnajemni_smlouva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,84 kB
Staženo: 767×
Vloženo: 26. 7. 2017

Potvrzení o domácím ošetření dítěte

potvrzeni_o_domacim_osetreni_ditete.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,91 kB
Staženo: 805×
Vloženo: 26. 7. 2017

Povolení pálení ohně

povoleni_paleni_ohne.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,6 kB
Staženo: 830×
Vloženo: 26. 7. 2017

Přihláška dítěte do předškolního zařízení

prihlaska_ditete_do_predskolniho_zarizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,23 kB
Staženo: 828×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

zadost_o_poskytnuti_financniho_prispevku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,72 kB
Staženo: 775×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení k odstranění stavby

zadost_o_povoleni_k_odstraneni_stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,97 kB
Staženo: 836×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení kácení dřevin

zadost_o_povoleni_kaceni_drevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,69 kB
Staženo: 810×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení terénních úprav

zadost_o_povoleni_terennich_uprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,53 kB
Staženo: 813×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa

zadost_o_povoleni_uzivani_vyhrazeneho_parkovaciho_mista.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,15 kB
Staženo: 792×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek

zadost_o_povoleni_vykopovych_praci_a_stanoveni_dopravnich_podminek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,33 kB
Staženo: 854×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

zadost_o_povoleni_zmeny_stavby_pred_jejim_dokoncenim.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,06 kB
Staženo: 808×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um...

zadost_o_povoleni_zvlastniho_uzivani_verejneho_prostranstvi_pro_umisteni_reklamniho zarizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22 kB
Staženo: 787×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

zadost_o_souhlas_k_vyneti_pudy_ze_zemedelskeho_pudniho_fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,59 kB
Staženo: 754×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k posk...

zadost_o_uzivani_verejneho_prostranstvi_umisteni_zarizeni_k_poskytovani_sluzeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,1 kB
Staženo: 794×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

zadost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,49 kB
Staženo: 871×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně

zadost_o_vydani_povoleni_k_uzivani_verejne_zelene.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,47 kB
Staženo: 823×
Vloženo: 26. 7. 2017

Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka

zadost_o_zapis_do_evidence_samostatne_hospodariciho_rolnika.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,61 kB
Staženo: 748×
Vloženo: 26. 7. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu


Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Hořovičkách se lze odvolat do 15 dnů ke krajskému úřadu Středočeského kraje

podáním u Obecního úřadu Hořovičky.

 

Úřad obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 30/17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 22/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/15 °C

Zajímavé informace

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky