Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška 2/2010 udržování čistoty prostranství a zeleně

Obecně závazná vyhláška obce Hořovičky

číslo 2/2010

 

kterou se stanovují pravidla k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně v obcích Hořovičky, Hokov, Vrbice a Bukov.

 

 

     Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání dne 30.6.2010 pod čís. jed. 21/2010 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

  1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně ( dále jen „veřejná zeleň“).

 

  1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění čistoty, hygieny, kultury bydlení a estetického vzhledu obce a snížení nákladů na údržbu a čištění veřejného prostranství v obci.

 

Čl. 2

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

 

 

  1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.

 

  1. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

 

 

  1. V případě znečištění ulice či jiného veřejného prostranství výkaly zvířete, odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

 

 

 

Čl.3

Ochrana veřejné zeleně

 

 

  1. Vlastník, nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. četnost sečí je min. 2x ročně.

 

  1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. 

 

  1. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno :

a)      parkovat

b)       rozdělávát oheň

c)      skladovat stavební materiály

 

 

 

ČL. 4

Účinnost

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vyvěšeno 4.6.2010                                                                     

 sejmuto 20.6.2010

 

Vyvěšeno: 7. 7. 2010

Zodpovídá: Fides

Zpět