Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Hořovičky
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Hořovičky vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

  Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)
  1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou vzájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

  2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

  Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61)
  1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
  2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
  a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
  b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

  3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
  a) při vydávání obecně závazných vyhlášek - zákonem
  b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Hořovičky 111
  270 04 Hořovičky
  Telefon: 313594283
  E-mail: horovicky@iol.cz
  pověřenec GDPR: dpo@acont.cz
  WWW: horovicky.cz
  ID Datové schránky: a2tanqy
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Hořovičky 111
   270 04 Hořovičky
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Hořovičky 111
   270 04 Hořovičky
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
   úterýzavřeno
   středa8:00 – 12:0013:00 – 17:0015:00 – 17:00místostarosta
   čtvrtek8:00 – 12:0013:00 – 15:00
   pátekzavřeno
  • 4.4 Telefonní čísla
   313594283
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   horovicky.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   horovicky@iol.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: a2tanqy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  540589389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00243728
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00243728
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – osobně v kanceláři úřadu
  • písemně – poštou: na adresu OÚ Hořovičky, PSČ 270 04, Hořesedly č.p. 111
  • e-mailem: horovicky@iol.cz 
  • elektronickým podáním: horovicky@iol.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 313594283
  • datová schránka: a2tanqy


   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů

  Na adresu OÚ Hořovičky: Hořovičky 111, 270 04 Hořesedly
  tel: 313 594 283, 724 185 287, 725587410
  e-mail: horovicky@iol.cz 
  ISDS: a2tanqy

   

  Podatelna

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky

         Sbírka právních předpisů     

         
   Obecně závazné vyhlášky:

   číslo 2/1999 - zajištění zimní údržby komunikací

   číslo 1/2001 - nakládání s komunálním a stavebním odpadem

   číslo 2/2001 - určení místího poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

   číslo 1/2002 - o místích poplatcích

   číslo 1/2003 - určení místího poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

   číslo 2/2003 - o místních poplatcích

   číslo 1/2004 - určení místního poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu

   přesné znění všech vyhlášek v oddělení " vyhlášky obce"

  • 11.2 Vydané právní předpisy

   obec Hořovičky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska

   Sbírka právních předpisů

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

   Sazebník úhrad za poskytování informací.docx (40.63 kB)

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro obec Hořovičky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Úřední deska
 • Poskytnuté informace

  1/2022 Žádost  žadatele ze dne 6.1.2022 týkající se odebírání el.energie:

  Odpověď  dne 6.1.2022

  Vyřízení informace zde: Info 1-2022.pdf (346.85 kB)

   

  2/2022Žádost žadatele ze dne 18.2.2022 týkající se usnesení OZ, kácení dřevin Vrbice:

  Odpověď dne 24.2.2022

  Vyřízení informace zde: Info 2-2022.pdf (4.57 MB)

   

  4/2022 Žádost žadatele ze dne 9.3.2022 týkající se kopie zápisů zastupitelstva obce od roku 2018 do současnosti, kopie usnesení zastupitelstva obce od roku 2018 do současnosti, kopie všech nájemních a pachtovních smluv k lesům a lesním pozemků.

  Odpověď dne 25.3.2022

  Výše uvedené rozsáhlé informace byly žadateli poskytnuty. 

   

  5/2022 Žádost žadatele ze dne 13.4.2022 týkající se informace k svévolnému zákazu svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce Ruska a jeho představitetelů ze strany státního zastupitelství. 

  Odpověď dne 19.4.2022

  Vyřízení informace zde: Info-5-2022.pdf (704.11 kB)

   

  6/2022 Žádost žadatele ze dne 16.4.2022 týkající se informací ohledně probíhajících bojů na Ukrajině a manipulace s veřejným míněním Českých občanů, včetně informování ze strany ČT. 

  Odpověď dne 21.4.2022

  Vyřízení informace zde: Info 6-2022.pdf (670.79 kB)

   

  7/2022 Žádost žadatele ze dne 19.4.2022 týkající se poskytnutí informace ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.

  Odpověď dne 21.4.2022

  Vyřízení informace zde: Info 7-2022.pdf (673.55 kB)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 21.9.2023 Odpověď (134.77 kB)

  2/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 25.9.2023 Odpověď (220.54 kB)

  4/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 5.10.2023 Odpověď (126.82 kB)

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 5.10.2023 Příloha (3.5 MB)

  5/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Odpověď (131.61 kB)

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Příloha (5.87 MB)

  6/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Odpověď (131.35 kB)

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 7.10.2023 Příloha (5.32 MB)

  3/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 25.9.2023 Odpověď (117.68 kB)

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 25.9. 2023 je z důvodu obsáhlosti dokumentu uložena u Obecního úřadu                    Hořovičky k případnému nahlédnutí.

  7/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 30.10.2023 Odpověď (224.29 kB)

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 30.10.2023 Příloha (9.85 MB)

  10/2023 Odpověď na žádost dle zákona 106 ze dne 10.11.2023

                   Příloha k žádosti dle zákona 106 ze dne 10.11.2023 Příloha Typ: PDF dokument, Velikost: 2.58 MB

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce.

  Současně však doporučujeme:
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 • Formuláře

  Ohlášení drobné stavby Staženo: 830x | Datum vložení: 26.07.2017

  Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení Staženo: 791x | Datum vložení: 26.07.2017

  Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací Staženo: 719x | Datum vložení: 26.07.2017

  Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje zneči... Staženo: 693x | Datum vložení: 26.07.2017

  Podnájemní smlouva Staženo: 669x | Datum vložení: 26.07.2017

  Potvrzení o domácím ošetření dítěte Staženo: 714x | Datum vložení: 26.07.2017

  Povolení pálení ohně Staženo: 741x | Datum vložení: 26.07.2017

  Přihláška dítěte do předškolního zařízení Staženo: 745x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Staženo: 684x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení k odstranění stavby Staženo: 746x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 720x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení terénních úprav Staženo: 713x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 706x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek Staženo: 763x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením Staženo: 711x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um... Staženo: 693x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 663x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k posk... Staženo: 689x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 778x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně Staženo: 733x | Datum vložení: 26.07.2017

  Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka Staženo: 660x | Datum vložení: 26.07.2017

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví:

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
    

  Komu se odvolání posílá:

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
    

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu


  Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Hořovičkách se lze odvolat do 15 dnů ke krajskému úřadu Středočeského kraje

  podáním u Obecního úřadu Hořovičky.