Obsah

Příjmy 2006

Ř. Položka Název třídy - položky Kč
1 1 Daňové příjmy
2 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ...                                550000 
3 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné čin.                                 100000 
4 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle zvláštní sazby
5 1119 Daně z příjmů fyz. osob jende nespecifikované
6 1121 Daň z příjmů právnických osob                                                            600000 
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
8 1211 Daň z přidané hodnoty                                                                      1000000 
9 1361 Správní poplatky                                                                                   4 000
10 1332 Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
11 1333 Poplatky za ukládání odpadů
12 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy
13 1337 Poplatek za komunální odpad                                                           170 000
14 1341 Poplatek ze psů                                                                                  5 000
15 1342 Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační pobyt)
16 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
17 1344 Poplatek ze vstupného
18 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
19 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
20 1511 Daň z nemovitosti 400000 
21 
22 1 Daňové příjmy - S O U Č E T třídy                                                      12 829 000 
23 2 Nedaňové příjmy - S O U Č E T třídy 2str. č.                                            220 000
24 3 Kapitálové příjmy - S O U Č E T třídy 3 str. č. 2 
25 1+2+3 Vlastní příjmy (součet třídy 1+2+3)
26 4 Přijaté dotace
27 4112 nein. přijeté dotace ze SR v rámci souhrn. d. vztahu                               6 600
28 v tom: - sociální dávky (ÚZ 98072)
29 - výkon státní správy
30 - školství
31 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
32 4133 Převody z vlastích rezrvních fondů
33 
34 
35 4 Přijaté dotace - S O U Č E T třídy 4 
36 PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3+4) (součet řádků 25+35)                          2 855 600


Výdaje 2006

 

1. 2212-5169 Silnice                                                                                      50 000
2. 2221-5169 Provoz silniční dopravy veřejné                                                    95 000
3. 2310-5151 Pitná voda                                                                                 15 000
4. 2321-5141 Úroky                                                                                       70 000
5. 2321-5169 Odvádění a čištění odpadních vod                                              225 000
6. 3314-5136 Činnosti knihovnické                                                                    2 000
7. 3419-5169 Tělovýchovná činnost                                                                  50 000
8. 3631-5154 Veřejné osvětlení- elektrická energie                                           100 000
9. 3631-5171 Veřejné osvětlení - opravy a udržování                                          50 000
10. 3632-5171 Pohřebnictví                                                                             15 000
11. 3722-5169 Sběr a svoz komunálních odpadů                                             350 000
12. 3721-5169 Ostatní nakládání s odpady - nebezpečné                                   20 000
13. 3745-5011 Veřejná zeleň - VPP - mzdy                                                      75 000
14. 3745-5031 Pojistné na soc. zabezpečení                                                    20 000
15. 3745-5032 Pojistné na zdrav. pojištění                                                         8 000
16. 3745-5132 Ochranné pomůcky                                                                   1 000
17. 3745-5156 Pohonné hmoty a maziva                                                         15 000
17. 3745-5169 Nákup služeb - veřejná zeleň                                                    20 000
18. 6112-5023 Zastupitelské orgány                                                              110 000
19. 6171-5011 Platy zaměstnancům                                                             850 000
20. 6171-5031 Pojistné na soc. zabezpečení                                                 220 000
21. 6171-5032 Pojistné na zdrav. pojištění                                                       80 000
22. 6171-5038 Ostatní povinné pojistné                                                             7 000
23. 6171-5136 Knihy a pomůcky                                                                      5 000  
24. 6171-5137 Drobný hmotný majetek                                                           35 000
25. 6171-5139 Nákup materiálu                                                                      90 000
26. 6171-5154 Elek. energie                                                                          20 000
27. 6171-5155 Pevná paliva                                                                          100 000
28. 6171-5156 Pohonné hmoty                                                                       30 000
29. 6171-5161 Služby pošt                                                                              8 000
30. 6171-5162 Služby telekomunikací                                                             50 000
31. 6171-5163 Služby pen. ústavů                                                                  50 000
32. 6171-5168 Služby zprac. dat                                                                    15 000
33. 6171-5169 Nákup služeb                                                                          90 000
34.. 6171-5171 Opravy a udržováné                                                                20 000
35. 6171-5175 Pohoštění                                                                                 5 000
36. 2221-5329 neinv. transf. veř. rozp. míst. urov. - veř. silniční doprava              60 000
37. 3111-5421 neinv. transf. obcím předškol. zařízení                                       10 000
38. 3113-5321 Neinv. transf. obcím základ. školy                                           180 000
39. 3399-5194 Věcné dary                                                                             60 000
40. 6171-5329 Neinv. transf. veř. roupočtům                                                     65 000
41. 6171-5362 Platby daní a poplatků                                                              20 000
42. 6171-6121 Budovy haly stavby                                                              1 994 600 
 


Název položky č. řádku Schválený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech (+/-) 8115 +2500000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 -200000

Výdaje celkem 5.355600